Logotype firmy Sparta Loyalty

Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych (ADO)

Sparta Loyalty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001034483, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej 676 253 59 49 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej Administratora Danych Osobowych oraz sposób ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

dane będą przetwarzane:

 • w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana ze Spółką;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów

IV. Podstawa Prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p 1-88.

V. Kategorie danych osobowych

Przetwarzać dobrowolnie przekazane przez Panią / Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom lub organom w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
 • podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, tj. firmy prawnicze, doradcze, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i wynika z następujących kryteriów:

 • okresu niezbędnego do wykonania umowy zawartej z Administratorem,
 • okresu niezbędnego dla obrony interesów Administratora (w tym okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją celów przetwarzania danych osobowych określonych powyżej,
 • okresu przewidzianego przez obowiązujące przepisy prawa.

IX. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych.

X. Strona Internetowa

 • Cookies (ciasteczka) – Sparta Loyalty Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak również dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
 • Subskrypcja bezpłatnych newsletterów – Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Spartavity Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu.
 • Wiadomości – Spartavity Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Spartavity Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Spartavity Sp. z o.o.
 • Inne formularze – Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Spartavity Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Spartavity Sp. z o.o. nie podlegają „Polityce Prywatności”.

XI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej ze Spółką lub usług oferowanych przez Spółkę.

XII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego uprawnionego do kontroli przetwarzania danych osobowych.

XIII. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany.

XIV. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: napisz do Administratora lub pisemnie na adres: Sparta Loyalty Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Wadowicka 6, 30-415 Kraków

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Piotr Klik – napisz do Administratora

Zamów demo!

Sprawdź, jak Sparta Loyalty może ulepszyć
Twój program lojalnościowy.

Sprawdź, jak Sparta Loyalty może ulepszyć Twój program lojalnościowy.

Book Your Demo!

Discover how Sparta Loyalty can elevate
your loyalty program.

Discover how Sparta Loyalty can elevate your loyalty program.

I agree to receiving information about the offers by e-mail, sms, phone call. I realize that I may cancel my agreement at any moment with no influence over data processing which took place so far. For more information see Privacy Policy.